KUGL 368

Pirmoji kredito unija, tuometiniu pavadinimu "Taupmenų skolinimosi bendrovė", Lietuvoje buvo įkurta 1871 m. Labai greitai kredito kooperatyvai plėtėsi ir iki Pirmojo Pasaulinio karo šalyje veikė 207 kredito draugijos, vienijusios 90 tūkstančių narių.

Nepriklausomoje Lietuvoje kredito unijos dėl savarankiškos veiklos vadintos "liaudies bankeliais", taip pat buvo labai populiarios: 1928-aisiais priskaičiuojama 417 "liaudies bankelių". Vėliau jų skaičius mažėjo, tačiau tai buvo kredito kooperatyvų susijungimo, konsolidacijos išdava. Kredito kooperatyvuose pagausėjo, narių, o patys kooperatyvai tapo pajėgesni finansiškai. 1939 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 310 kredito kooperatyvų, vienijusių 119 tūkstančių narių. bendri kredito kooperatyvų aktyvai sudarė daugiau kaip 85 mln. litų.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1994 metais Kanados Kvebeko provincijos Desjardins kredito unijų konfederacijos tarptautinis skyrius atidarė savo atstovybę Kaune. Pagrindinis SDID atstovybės tikslas buvo supažindinti Lietuvos gyventojus su kredito unijų idėja, padėti steigti kredito unijas, konsultuoti finansiniais ir kredito unijų valdymo klausimais.

1995 m. vasario 21 d. buvo priimtas Lietuvos kredito unijų įstatymas. Įstatymas nustatė kredito unijos sąvoką, apibrėžė narystę kredito unijoje, kredito unijų narių teises ir pareigas, kredito unijos steigimą, valdymą, likvidavimą, reorganizavimą. Kredito unijų įstatymas numatė, kad kredito unijų nariais gali tapti kriterijų atitinkantys fiziniai asmenys, kurie turėjo įmokėti 300 Lt pajų.

1997 m. lapkričio 4 d. buvo įkurta Asociacija Lietuvos kredito unijos. Vienuolika kredito unijų pasirašė asociacijos steigimo sutartį ir nusprendė suvienyti jėgas plėtojant kredito unijų judėjimą Lietuvoje.

2000 m. gegužės 18 d. buvo priimta nauja Lietuvos kredito unijų įstatymo redakcija, Lietuvos centrinės kredito unijos įstatymas ir Lietuvos gyventojų indėlių draudimo įstatymo pataisos.

2002 m. lapkričio mėn. 28 d. Lietuvos bankas suteikė licenciją Lietuvos centrinei kredito unijai.

LKU kredito unijų grupė vienija 61 iš 73 Lietuvoje veikiančių kredito unijų. Šiai grupei priklausančios kredito unijos teikia platų paslaugų spektrą, tokių kaip internetinė bankininkystė, mokėjimo korteles „MasterCard“, „Maestro“, apmokėjimus už komunalines paslaugas, pinigų pavedimus Lietuvoje ir užsienyje. Šios 61 kredito unijos veiklą prižiūri Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija.